Prace wykonane przez uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego

1. Monografie, studia i rozprawy

 1. Naturalne bariery wzrostu a współpraca międzynarodowa, PWE, Warszawa 1982, s.214.

2. Artykuły i komunikaty naukowe

 1. O skutkach ekonomicznych zanieczyszczenia środowiska naturalnego w krajach kapitalistycznych, "Ekonomista", 1974, nr 2 (z M. Rusińskim).
 2. Ropa naftowa z Morza Północnego a sytuacja energetyczna Europy Zachodniej, "Sprawy Międzynarodowe", 1976, nr 12 (z D. Rosatim).
 3. Dwie strony gospodarki energetycznej, "Aura", 1976, nr 12.
 4. Współpraca produkcyjna krajów RWPG a system kierowania gospodarką, "Handel Zagraniczny", 1977, nr 9 (z M. Kulczyckim).
 5. Polityka energetyczna Stanów Zjednoczonych, "Sprawy Międzynarodowe", 1977, nr 12.
 6. Międzynarodowe obroty gazem ziemnym, "Nafta", 1978, nr 6.
 7. Gospodarka energetyczna krajów RWPG, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", SGPiS 1978, nr 3.
 8. Współpraca ekonomiczna między krajami socjalistycznymi i krajami rozwijającymi się, "Gospodarka Planowa", 1979, nr 4, (z J. Misalą).
 9. Atuty krajów OPEC, "Życie Gospodarcze", 1979, nr 13.
 10. Wpływ handlu zagranicznego na równowagę na rynku wewnętrznym, "Handel Wewnętrzny", 1980, nr 4 (z J.Misalą).
 11. Rozwój gospodarczy a ochrona środowiska naturalnego, "Biuletyn Komitetu Człowiek i Środowisko PAN", 1981, nr 14.
 12. Ochrona środowiska naturalnego a Nowy Międzynarodowy Ład Ekonomiczny, "Biuletyn Komitetu Człowiek i Środowisko PAN", 1981, nr 14.
 13. Polski eksport w latach 70, "Handel Zagraniczny", 1981, nr 2 (z J.Misalą).
 14. Sytuacja energetyczna krajów rozwijających się, "Gospodarka Planowa", 1982, nr 11-12.
 15. Współpraca regionalna w dziedzinie energii jako czynnik intensyfikacji procesów integracyjnych krajów RWPG i EWG, "Stymulatory rozwojowe w procesach integracyjnych krajów EWG i RWPG. Podobieństwa i różnice", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1982.


3. Podręczniki i skrypty akademickie

 1. Handel międzynarodowy, praca zbiorowa pod red. P.Bożyka, Wydawnictwo Uczelniane SGPiS, Warszawa 1977, cz. III, rozdz. 2., "Zasady funkcjonowania handlu zagranicznego w krajach socjalistycznych".
 2. Handel międzynarodowy, praca zbiorowa pod red. P.Bożyka, PWE, wyd. I, Warszawa 1977, wyd. II, Warszawa 1980, cz. III, rozdz. 2, " Zasady funkcjonowania handlu zagranicznego w krajach socjalistycznych".
 3. Integracja ekonomiczna krajów RWPG, praca zbiorowa pod red. P.Bożyka, Wydawnictwo Uczelniane SGPiS, Warszawa 1979, rozdz.4.2, "Współpraca produkcyjna krajów RWPG".
 4. Problemy współczesnej gospodarki światowej, praca zbiorowa pod red. L. Balcerowicza, Wydawnictwo Uczelniane SGPiS, Warszawa 1981, rozdz. 8, "Zagadnienie naturalnych granic wzrostu gospodarczego".


4. Referaty

 1. Der Handel Polens mit den RGW-Ländern und den westlichen Ländern, seminarium na temat stosunków polsko-zachodnioniemieckich, Lage, RFN, 1977, maszynopis.
 2. Die Bedeutung des internationallen Austausches für die Wirtschafts-entwicklung der Ländern, die daran beteilgt sind, seminarium na temat stosunków Wchód-Zachód organizowane przez SGPiS i Uniwersytet w Duisburgu, RFN, październik 1977, maszynopis powielony.
 3. Die Energiewirtschaft der RGW-Ländern, seminarium na temat stosunków Wschód-Zachód organizowanym przez "Kreis Sonnenberg", Sonnenberg, RFN, listopad 1978, maszynopis.
 4. Rynek wewnętrzny a handel zagraniczny, konferencja naukowa "Młodzi ekonomiści o rynku", SGPiS, Warszawa, styczeń 1980 (współautor J. Misala), maszynopis.
 5. Food and Energy Barriers as Factors of Development of East-West Economic Cooperation, United Nations University Symposium on Energy and Agriculture Futures, Paryż, luty 1982, (z P. Bożykiem), maszynopis powielony.

5. Inne

 1. Czy światu grozi brak energii?, "Politechnik" 1973, nr 38.
 2. Kilka uwag i postulatów na temat studiów doktoranckich, "Życie Szkoły Wyższej" 1973, nr 11 (z M. Rusińskim).
 3. Energia i środowisko, "Student" 1974, nr 17.
 4. AIESEC, "Student" 1975, nr 2.
 5. Byłem doktorantem, "Student" 1975, nr 3.
 6. Nie będzie tak źle, "Kultura" 1978, nr 8.
 7. Czy potrzebny nam jest Meadows?, "Polityka - Eksport - Import" 1978, nr 12.
 8. Tanie złotówki, "Polityka - Eksport - Import" 1980, nr 8.
 9. O duchu eksportu, "Polityka - Eksport - Import" 1981,nr 1.
 10. Czy aerozole zniszczą Ziemię? , "Aura" 1982, nr 11.
 11. Dziesięć lat po "Granicach wzrostu", "Aura" 1983,nr 4.

6. Recenzje

 1. Recenzja książki: "Die Energiekrise", Hamburg: 1974, "Sprawy Międzynarodowe" 1974, nr 12.
 2. Recenzja książki: K. Kopecki, "Człowiek w świecie energii", Warszawa 1976, "Polityka - Eksport - Import" 1977, nr 10.
 3. Wizja Mesarovica i Pestela, "Polityka - Eksport - Import" 1977, nr 11.
 4. Recenzja książki: B. Wojciechowski, "Handel zagraniczny a dochód narodowy Polski" , Warszawa 1977, "Polityka - Eksport - Import" 1978, nr 7.
 5. Recenzja książki: J.Dembowski,"Swiatowa gospodarka surowcami mineralnymi" Warszawa 1978," Sprawy Międzynarodowe" 1979, nr 3.
 6. Recenzja książki: J. Czarkowski, "Wizja świata. Proroctwa i prognozy", Warszawa 1978, "Polityka - Eksport - Import" 1978, nr 11.
 7. Recenzja książki: A. Wrzosek, "Geografia energetyki światowej, Warszawa 1978, "Przegląd Geograficzny" 1979, nr 1.
 8. Nota bibliograficzna książki: A.W.Lewis, "International Economic Order", Princeton 1978, "Ekonomista" 1979, nr 6.
 9. Recenzja książki: J.Dembowski, "Światowa gospodarka surowcami mineralnymi" Warszawa 1978, "Studies on International Relations" 1980, vol.14.
 10. Recenzja książki: K. Starzyk, "Procesy integracyjne w RWPG", Warszawa 1980, "Polityka - Eksport - Import" 1981, nr 7.
 11. Recenzja książki: J.Semkow, "Ekonomia i ekologia", Warszawa 1981, "Przegląd Geograficzny" 1982, nr 3.
 12. Recenzja książki: "Kraje naftowe. Szanse i bariery rozwoju", praca zbiorowa pod red. Z. Bąblewskiego, Warszawa 1982, "Handel Zagraniczny" 1982, nr 11-12.

Prace wykonane po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

1. Monografie, studia i rozprawy

 1. Rozwój gospodarczy a ochrona środowiska naturalnego w krajach RWPG, z M.Welfens i S.Sitnickim, PWE, Warszawa 1986, 167 s., Wprowadzenie, rozdz.1 "Rozwój gospodarczy krajów RWPG a użytkowanie zasobów przyrody, rozdz. 4.1 "Przyczyny współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony środowiska", rozdz. 4.4. "Udział krajów RWPG w globalnej i ogólnoeuropejskiej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska". Łącznie udział własny: 1/2 całości.
 2. Polska a problemy ekologiczne świata, z M. Lubińskim i M.Rusińskim, IWZZ, Warszawa 1988, s.208, udział własny: 1/3 całości.
 3. Integrierter Umweltschutz. Eine Herausforderung für das Innovations-management, H. Kreikebaum (Hrsg.), Gabler, wyd. I, Wiesbaden 1990, rozdz. "Internationale Aspekte des Umweltschutzes in Polen".
 4. Integrierter Umweltschutz. Eine Herausforderung für das Innovations-management, H. Kreikebaum (Hrsg.), Gabler, wyd. II, Wiesbaden 1991, rozdz. "Internationale Aspekte des Umweltschutzes in Polen",.
 5. Optymalizacja działań na rzecz ochrony środowiska. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN, Człowiek i Środowisko, Warszawa 1990, rozdz. IV, "Międzynarodowe mechanizmy proekologiczne".
 6. Zadłużenia jako problem globalny, PWE, Warszawa 1991, 231 s.
 7. Rektor SGH o transformacji, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. naukowa red. Katarzyna Żukrowska, SGH, Warszawa 2010, s. 11-13
 8. Business Schools in Relations to the Organisational and Ethical Challenges of Systemic Transformation: A Polish Example, w: Business Schools and Their Contribution to Society, red. Mette Morsing, Alfons Sauquet Rovira, CEMS/SAGE Publications, Londyn 2011

2. Artykuły i komunikaty naukowe

 1. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski, "Wektory" 1984, nr 4, (z J. Bossakiem, D. Hübner i J. Misalą).
 2. Kraje RWPG wobec problemów globalnych, w: "Międzynarodowa integracja gospodarcza krajów EWG i RWPG a procesy globalizacji stosunków międzynarodowych. Podobieństwa i różnice". Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1984.
 3. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski, w: "Uwarunkowania strategii rozwoju gospodarczego" Polska 2000, 1985, nr 1 (z J. Bossakiem, D. Hübner i J. Misalą)
 4. Pojęcie problemów globalnych, "Sprawy Międzynarodowe" 1987, nr 2.
 5. Strukturalne ograniczenia wzrostu a rozwój gospodarczy krajów Trzeciego Świata, "Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Krajów Rozwijających się", SGPiS 1987, nr 19.
 6. Inwestycje za długi, "Polityka-Eksport-Import" 1988, nr 1.
 7. Konwersja zadłużenia krajów rozwijających się, "Bank i Kredyt" 1988, nr 3.
 8. Polska jako kraj dłużniczy, "Polityka - Eksport - Import" 1988, nr 8.
 9. Zamiana długu na wydatki na rzecz ochrony środowiska, "Handel Zagraniczny" 1989, nr 4-5.
 10. Rewolucja informatyczna i gospodarka światowa, w: "Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju postępu technicznego", Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wroławskiej, Wrocław 1989.
 11. Simulation Model of Polish Indebtedness, "World Economy Research Institute Working Papers no: 33, Central School of Planning and Statistics, Warsaw, May 1989.
 12. The Ecological Situation in The Baltic Sea Region: Polish Perspectives and Prospects for International Cooperation, "World Economy Research Institute Working Paper" no: 38, Central School of Planning and Statistics, Warsaw, November 1989, autor tekstu "International Aspects of Environmental Protection in Poland (with particular reference to Sweden) oraz redaktor całości.
 13. Możliwości udziału współpracy ogólnoeuropejskiej w rozwiązywaniu problemu polskiego zadłużenia i promocji restrukturyzacji, "Integracja w Europie. Problemy, przemiany, perspektywy", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.
 14. International Aspects of Environmental Protection in Poland (with special Attention to Sweden), "Reports from Interdisciplinary Seminar on the Soviet Union and Eastern Europe at the University of Göteborg", nr 1, January 1990.
 15. Próba klasyfikacji i oceny kosztów realizacji planów rozwiązywania kryzysu zadłużeniowego, "Handel Zagraniczny" 1990, nr 7-8-9.
 16. Współzależność ekologiczna Polski i krajów Wspólnot Europejskich, "Ekonomia i Środowisko, Rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992, t. I, Zeszyt 1
 17. Naturalne bariery wzrostu, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”, 2005, nr 17, s.102-110.

3. Podręczniki i skrypty akademickie

 1. Międzynarodowa współpraca gospodarcza krajów RWPG, z J. Misalą, Wydawnictwo Uczelniane SGPiS, Warszawa 1986, rozdz. 1: "Miejsce krajów RWPG w gospodarce światowej", rozdz. 2: "Przesłanki i ramy instytucjonalne współpracy i integracji gospodarczej krajów RWPG".
 2. Międzynarodowe przepływy gospodarcze. Nowe tendencje i próby regulacji, praca zbiorowa pod red. L. Balcerowicza, PWN, Warszawa 1987, rozdz. 10, "Naturalne ograniczenie wzrostu gospodarczego a współpraca międzynarodowa".
 3. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, wyd. III zmienione, Warszawa 2006, s. 469.
 4. Globalization and the ecological Footprint, Case Study: Poland, Readings to the CEMS Blocked Seminar 2006, Environmental Challenges of Business Management for Europe, 3-10 September 2006, Tata, Hungary

4. Referaty

 1. Współzależność w światowej gospodarce żywnościowej, referat na konferencję Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGPiS na temat światowej gospodarki żywnościowej, Warszawa, 1984, maszynopis powielony.
 2. Pojęcie problemów globalnych, konferencja Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGPiS na temat procesów dostosowawczych, Warszawa, 1985, maszynopis.
 3. The Energy Situation in Poland, MIT Energy Laboratory, Cambridge, Mass., USA, 23 października, 1985, maszynopis powielony.
 4. Global Problems, Fulbright Committee Seminar, Harvard University, Cambridge, Mass., USA 19 listopada, 1985, maszynopis.
 5. Poland in the 80s, Elmbrook University Center, Cambridge, Mass., USA, 2 stycznia, 1986, maszynopis.
 6. Food and Agriculture in the Socialist Countries, Tufts University, Sommerville, Mass., USA,15 października 1985, maszynopis.
 7. Adjustment Process in the Polish Economy, MIT, Center for International Studies, Cambridge, Mass., USA, 3 marca 1986, maszynopis.
 8. Dimensions of Development of Developing Countries. Case of Poland, A Colloquium of Fulbright Scholars at State University of New York at Buffalo, Center for Comparative Studies in Development Planning, School of Architecture and Environmental Design, Buffalo, N.Y., USA, 20-22 marca, 1986, maszynopis.
 9. Poland's Economic Relations with the West in the 80s, Annual New England Slavic Association Conference, University of Massachusetts, Boston, USA, Marzec 1986, maszynopis.
 10. Economic Growth versus Environment in Socialist Countries MIT Energy Laboratory, Cambridge, Mass., USA, 21 maja,1986 maszynopis powielony.
 11. Umweltschutzpolitik in Polen, seminarium na temat stosunków polsko-zachodnioniemieckich organizowane przez Geselschaft für freiheitliche Politik, Kilonia, RFN, 10-14, grudnia,1987, maszynopis.
 12. Zadłużenie zagraniczne Polski, VII Seminarium Eksportu Budownictwa, Poznań, maj 1988, maszynopis powielony.
 13. Simulation Model of Polish Indebtedness, referat na międzynarodowe sympozjum "Indebtedness and Adjustment" organizowane przez Centrum Badań na Zadłużeniem i Rozwojem, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 13-15 marca 1989, maszynopis powielony.
 14. Internationale Aspekte des Umweltschutzes in Polen, seminarium pt. Integrierter Umweltschutz als Aufgabe des Innovationsmanagements, organizowane przez European Business School,Schloß Reichartshausen, RFN 12-14 lipca 1989, maszynopis powielony.
 15. Umweltsituation und ökologische Forschung in Polen, seminarium pt. Forschungsbericht Umwelt und Ökologie organizowane przez Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, Ingelheim am Rhein, RFN, 26-28 September 1989, maszynopis powielony.
 16. International Aspects of Environmental Protection in Poland (with special attention to Sweden), University of Göteborg, Department of Political Science, seminarium "The Ecological Situation in the Baltic Sea Region: Polish Perspective and Prospects for International Cooperation", Göteborg, 17 listopada 1989, maszynopis powielony.
 17. Opportunities for Trade and Cooperation Involving Cocoa between Poland and African Countries, UNCTAD Workshop on Possibilities for Expansion of Trade in Commodities between Developing Countries of Africa and Socialist Countries of Eastern Europe: The Case of Cocoa, Moscow, 20-24 listopada 1989, maszynopis powielony.
 18. Zur Stand der Kooperation der Umweltpolitik im RGW, seminarium "Auf dem Wege zur Europäischen Binnenmarkt- zum Verhältnis von RGW und EG" organizowane przez Bundeszentralle für politische Bildung, Kolonia, RFN 19-24 listopada 1989, maszynopis
 19. International cooperation in environmental protection with the special reference to Poland, AIESCE, Global Seminar Series, Warszawa, 4-12 grudnia 1989.
 20. The Path from the Planned to the Socially Oriented Market Economy. Case of Poland, The Interdyscyplinary Seminar on the Soviet Union and Eastern Europe, University of Göteborg, Göteborg, Szwecja, 24 września, 1990 r., maszynopis powielony.
 21. Environment Degradation and Pollution Abatement in Industrial Regions of South Poland, The Interdyscyplinary Seminar on the Soviet Union and Eastern Europe, University of Göteborg, Göteborg, Szwecja, 24 września, 1990 r., maszynopis powielony.
 22. Ecological Problems Faced by Traditional Industrial Sites. Case of Poland, Structural Change in Coal and Steel Regions, European Conference organized by Commission of the European Communities, Saarbrücken, RFN, 10-11 września, 1990 r., maszynopis powielony.
 23. Transition from the Centrally Planned to the Market Economy. Case of Poland, 10th Annual International Conference, Strategic Management Society, Strategic Bridging - to Meet Challenges of the Nineties, Stockholm, Szwecja, September 24-27 września 1990 r., maszynopis.
 24. Foreign participation in Environmental Protection in Eastern Europe, AIESEC, The Baltic Congress, Kilonia, Niemcy, 12-17 listopada 199O, maszynopis powielony.
 25. Polens Tranformation von einer Plan- in eine Marktwirtschaft, "Gesellschaftliche und ökonomische Umstrukturierungen in Osteuropa", seminarium Friedrich Ebert Stiftung, Freundenberg (Niemcy) 22-24 listopada 1991 r.
 26. Globalization and the Ecological Footprint. Case Study: Poland., Institute of International Economics, World Economy Faculty, Conference „Globalization and International Environmental Policy Warsaw School of Economics”, May 25-26, 2006

5. Inne

 1. Projekcje. Udział w dyskusji redakcyjnej, "itd" 1984, nr 31.
 2. Zdaniem ekspertów. Polska w gospodarce światowej, "Polityka - Eksport - Import" 1985, nr 15 (z M. Dobroczyńskim i S. Polaczkiem).
 3. Wszyscy od wszystkich. Co wynika z raport OECD?, "Polityka - Eksport - Import" 1986, nr 22.
 4. Zamienię długi na czyste powietrze, "Polityka - Eksport - Import", 1988, nr 17.
 5. Pieniądz w wodę, "Polityka - Eksport - Import" 1989, nr 13.
 6. Więcej zamówień czy wątpliwości. Polski eksport budownictwa do Związku Radzieckiego, "Polityka - Eksport - Import",1989 nr 17.
 7. Debt for nature swaps, "Foreign Trade" 1989, no 4.
 8. Ecological Aspects of Cooperation with the European Community, Poznań Fair Magazine 1992, nr 10.
 9. Wprawdzie magister, ale nie ekonomista, „Rzeczpospolita” 2005, 21-22 maja
 10. Rynek: od wschodzącego ku rozwiniętemu, „Gazeta Bankowa” 2005, nr 28, udział w dyskusji redakcyjnej.
 11. Balcerowicz musi wrócić, Rzeczpospolita 2007, 8 stycznia
 12. Czy Polsce grozi kryzys energetyczny?, udział w w dyskusji redakcyjnej.”Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2008, nr 4
 13. Wiedza przydatna w praktyce, Rozmowa w “Nowym Życiu Gospodarczym”, 2008, nr 3
 14. Jaka przyszłość edukacji biznesowej w Polsce, udział w dyskusji redakcyjnej „Kwartalnik Nauka o Przedsiębiorstwie” 2010, nr 3

6. Recenzje

 1. Recenzja książki: M.Szostak "Nacjonalizacja przedsiębiorstw prywatnych w krajach Trzeciego Świata", Warszawa 1987, "International Affairs Studies", przyjęte do druku.
 2. Recenzja książki: B.Liberska, "Brazylia przyszłości. Strategia rozwoju Brazylii jako przyszłej potęgi światowej w okresie rządów wojskowych 1964-85", Warszawa 1989, "Ekonomista", 1990, nr 2-3.

Prace wykonane po uzyskaniu tytułu profesora

1. Monografie, studia i rozprawy

 1. Baltic Sea Region Environmental Protection. Eastern Perspectives and International Cooperation, edited by M. Sandberg, Almqvist & Wiksel International, Stockhom 1992, rozdz. The Role of International Cooperation in the Polish Ecological Policy.
 2. Transformation and Integration. Structural Adjustment and Environmental Policy, ed. by A. Evans and P. Falk, Centre for European Community Law & International Trade Law, Business School, University of Umea,1994, Rozdz. The Ecological Dimension of Polish-EC Relations,
 3. Encyklopedia biznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995 Hasła: "Zarządzanie ekologiczne w biznesie", "Ochrona środowiska"
 4. Environmental Aid Programmes to Eastern Europe. Area Studies and Theoretical Applications, edited by R.E.Löfstedt and G.Sjöstedt, Avebury Studies in Green Research, Ashgate Publishing Limited, Aldershot 1996, Rozdział: Environmental Consequences of the Transformation and Opening of the Economy with the Special Attention to Foreign Ecological Assistance: The Case of Poland.
 5. Eastern Europe's Tiger - Poland, The Institute for Advanced Studies and Bank of Austria, Wiedeń 1996, Rozdz. Foreign economic relations.
 6. The Role of Foreign Trade in the Polish Economy in the Period of Transformation, Integration of Central and Eastern European Countries into the World Economy, ed. by G. Heiduk, Steuer- und Wirtschaftsverlag Hamburg 1997, s.114-128
 7. The Role of Foreign Trade in the Polish Economy in the Period of Transformation, Centre for Reasearch into East European Business (CREEB) Third Annual Conference, 24-25 June 1997, Buckinghmshire Busienss School, Newland Park, Chalfont St. Giles, United Kingdom.
 8. Ujemny wpływ handlu zagranicznego na środowisko przyrodnicze (próba klasyfikacji), "Trans 97, Wspólna Europa. Ekonomiczne dylematy transportu i ekologii, SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, PWE, Warszawa 1997, s. 31-42
 9. Adverse Effects of the Foreign Trade on the Environment - an Attempt of Classification, "Trans 97, Common Europe. Economic Dilemas of Transport and Ecology, Warsaw School of Economics, World Economy Faculty, Warsaw 1997, s.31-42.
 10. Ochrona środowiska naturalnego jako problem globalny, PWE, Warszawa 1998, 171 s.
 11. Transformacja systemowa a zagrożenie środowiska przyrodniczego, w: "Perspektywy współpracy gospodarczej Polski z republikami bałtyckimi: Litwą, Łotwą i Estonią", praca zbiorowa pod red. E. Teichmann, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 1998, s. 151-159.
 12. Kapitałowe uwarunkowania ekorozwoju w aspekcie międzynarodowym, w: Sterowanie ekorozwojem, praca zbiorowa pod red. Bazylego Poskrobki, t. I , Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1998, s.116-126.
 13. Dostosowanie polityki ochrony środowiska w Polsce do wymogów Unii Europejskiej, w: Rezultaty stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Katedra Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta, SGH, Warszawa 1998, s.111-118.
 14. Wzmocnienie integracji Europy poprzez ekorozwój. Szanse i bariery z perspektywy Polski, opracowanie przygotowane przez zespół ekspertów pod kierownictwem Andrzeja Kassenberga i Krzysztofa Kamienieckiego (Instytut na Rzecz Ekorozwoju) na zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1998, s. 32.
 15. Udział Tajwanu w międzynarodowej współpracy gospodarczej w dziedzinie ochrony środowiska, w: "Ekorozwój w polityce regionalnej", tom II, "Ekorozwój w skali regionalnej i lokalnej", pod red. naukową H. Sasinowskiego, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2000, s. 56-61.
 16. Zagrożenia związane z globalizacją procesu gospodarowania i możliwości ich pokonywania ze szczególnym uwzględnieniem Polski, w: "Globalizacja w gospodarce światowej", Uniwersytet Gdański, Instytut Handlu Zagranicznego, Sopot 2000, s. 39-49.
 17. Polityka GATT/WTO w sprawach ekologicznych oraz jej potencjalne konsekwencje dla Polski w przededniu przystąpienia do Unii Europejskiej, w: "Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska - problemy, korzyści zagrożenia", pod red. M. Burchardt-Dziubińskiej, t. II, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2000, s. 11-19.
 18. Globalizacja a integracja, Biblioteka Wiedzy Europejskiej, zeszyt 18, Kolegium Gospodarki światowej, Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich, SGH, Warszawa 2000, s. 39,
 19. Polska a korzyści i zagrożenia globalizacji, w: Współczesna społeczna gospodarka rynkowa, Gegenwärtige soziale Marktwirtschaft, VI Forum Gospodarcze Polska-Niemcy, Spotkania 2000, "Polityka i gospodarka" VI.Wirtschaftsforum, Deutschland-Polen, Begegnungen 2000, "Politik und Wirtschaft", pod red. Witolda Małachowskiego, Warszawa 2001, s.29-40, s.261-274.
 20. Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002, s. 500, redaktor naukowy (wraz z M. Cyglerem) oraz autor opracowania: Internacjonalizacja procesu gospodarowania a zagrożenie i ochrona środowiska.
 21. Polish Economy of 1990s in Perspective of the Convergence Criteria (z R. Wielądkiem), w: "On Some Currency Regime Considerations for the Visegrad Countries", edited by G. Hieduk and Julius Horvath, Duisburger Volkswirtschaftliche Schriften, Band 39, Duncker & Humblot, Berlin 2003, s.129-152.
 22. Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004, s. 440 redaktor naukowy wraz z M. Cyglerem.
 23. Podstawowe rodzaje międzynarodowych konfliktów ekologicznych, w: Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004, s. 440 redaktor naukowy A. Budnikowski i M. Cygler, s. 121-132.
 24. Integration in the Globalising World Economy, Warsaw School of Economics, University of Joensuu, Gevernment Institute for Economic Research, edited by A. Budnikowski, Maciej Cygler and Elżbieta Czarny, Warsaw 2004, s. 356
 25. EU Eastward Enlargement and Advantages of Globalisation and Integration, w: Integration in the Globalising World Economy, Warsaw School of Economics, University of Joensuu, Gevernment Institute for Economic Research, edited by A. Budnikowski, Maciej Cygler and Elżbieta Czarny, Warsaw 2004,s. 115-124.
 26. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej a korzyści z globalizacji i integracji, w: Polska - Unia Europejska, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH, red. naukowy, E. Kawecka-Wyrzykowska, SGH, Warszawa 2004,s. 47-61.
 27. Ekologiczne następstwa globalizacji w okresie transformacji systemowej, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty globalizacji, praca zbiorowa pod red. K. Kucińskiego, SGH, Warszawa 2004, s. 139-144.
 28. Międzynarodowe stosunki gospodarcze wobec wyzwań globalizacji, w: Globalizacja od A do Z, koordynacja naukowa E. Czarny, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004, s. 59-74.

2. Artykuły

 1. Foreign Participation in Environmental Protection in Eastern Europe, The Case of Poland, "Technological Forecasting and Social Change. An International Journal", vol. 41, 1992, No: 2
 2. Transition from a Centrally Planned to the Market Economy: The Case of Poland, "Technological Forecasting and Social Change. An International Journal" vol. 41, 1992, vol. 3.
 3. Współpraca Wschód-Zachód-Południe w rozwiązywaniu globalnego problemu ekologicznego, "Ekonomia i Środowisko" 1993, nr 1
 4. East-West-South Cooperation in Solving Global Environmental Problems, "Ekonomia i Środowisko" 1993, nr 1, (wydanie angielskie)
 5. Wykład inauguracyjny. Ekonomia i środowisko, "Gazeta SGH", 1993, nr 6
 6. Ekonomia i środowisko, "Ekonomia i Środowisko" 1994, nr 1.
 7. Environment and Natural Resources, w: Poland, International Economic Report 1994-95 , Warsaw School of Economics 1995.
 8. Koncepcja ekorozwoju w "Strategii dla Polski" (z K.Górką i S. Kozłowskim), Rada Ekologiczna przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Biuletyn nr 5, Warszawa 1995.
 9. Handel międzynarodowy a ochrona środowiska, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej", SGH, Zeszyt 1, Warszawa 1996.
 10. Otwieranie gospodarki polskiej w okresie transformacji a zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej" SGH, Warszawa 1997, Zeszyt nr 2.
 11. Deficyt w bilansie handlowym - zagrożenia i możliwości poprawy, "Zeszyty Naukowe, Kolegium Gospodarki Światowej SGH", 1998, nr 4, s. 47-57
 12. Globalna przygoda, "Prawo i gospodarka. Magazyn finansowy" 1999, nr 287, 27 grudnia 1999.
 13. Ekologia w biznesie, "Gazeta SGH" nr 109, 15 października 1999
 14. Zagrożenia związane z globalizacją i możliwości ich pokonywania, "Zeszyty Naukowe, Kolegium Gospodarki Światowej SGH", 2000, nr 9, s. 17-26
 15. Export Oriented Policy in Poland and Its Constraints, Competitiveness of CEFTA Countries: Measurement and Trends in the Period of Preparation to Join the EU. "Acta Oeconomica Pragensia" 2000, Rocznik 8, s. 97-144 (z M. Mrozem i I. Zawiślińską).
 16. Globalizacja a integracja europejska, "Zeszyty Naukowe, Kolegium Gospodarki Światowej SGH", 2000, nr 10, s. 6-17
 17. Międzynarodowe stosunki gospodarcze wobec wyzwań globalizacji, "Bank i Kredyt 2003", nr 1, Globalizacja od A do Z, s. 3-14.

3.Podręczniki i skrypty akademickie

 1. Propedeutyka międzynarodowych stosunków gospodarczych, SGH Warszawa 1993, redaktor (z Z.Kameckim i E.Kawecką-Wyrzykowską) oraz rozdziały: "Rola handlu zagranicznego w gospodarce", Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji" i "Problemy globalne we współczesnej gospodarce światowej", trzy wydania.
 2. Rozszerzony konspekt z międzynarodowych stosunków gospodarczych, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Warszawa 1994.
 3. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, praca zbiorowa, PWE, Warszawa 1995, wyd. I współredakcja (z E.Kawecką-Wyrzykowską) oraz rozdziały: "Rola handlu zagranicznego w gospodarce", Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji" i "Problemy globalne we współczesnej gospodarce światowej"
 4. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, praca zbiorowa, PWE, Warszawa 1997, wyd. II, zmienione, współredakcja (z E.Kawecką-Wyrzykowską) oraz rozdziały: "Rola handlu zagranicznego w gospodarce", Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji" i "Problemy globalne we współczesnej gospodarce światowej"
 5. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, praca zbiorowa, PWE, Warszawa 1998, wyd. II, zmienione współredakcja (z E.Kawecką-Wyrzykowską) oraz 3 rozdziały: 4"Rola handlu zagranicznego w gospodarce", Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji" i "Problemy globalne we współczesnej gospodarce światowej"
 6. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, praca zbiorowa, PWE, Warszawa 1999, wyd. II, zmienione współredakcja (z E.Kawecką-Wyrzykowską) ) oraz 3 rozdziały: "Rola handlu zagranicznego w gospodarce", Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji" i "Problemy globalne we współczesnej gospodarce światowej"
 7. CEMS Advanced Course "Environmental Dimension of Business Management in Europe", Reader, Seminar in Kukle, Poland, 12-19 September 1999, współautor
 8. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, praca zbiorowa, PWE, Warszawa 2000, wyd. II, zmienione współredakcja (z E.Kawecką-Wyrzykowską) oraz 3 rozdziały: "Rola handlu zagranicznego w gospodarce", Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji" i "Problemy globalne we współczesnej gospodarce światowej"
 9. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, wyd. I, PWE, Warszawa 2001, s. 417.
 10. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wyd. II, zmienione, PWE, Warszawa 2003, s. 421.

4. Referaty

 1. The Ecological Dimension of the Polish-EC Relations, III Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Kraków, 16-19 czerwca 1992 r.
 2. Opublikowany głos w dyskusji na polsko-niemieckim seminarium "Pogranicze niemiecko-polskie jako problem polityki regionalnej", Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa, 8 października 1992
 3. Uwarunkowania i kierunki strategii współpracy gospodarczej Polski z zagranicą, referat na konferencji naukowej IKC HZ, Warszawa, 7 grudnia 1992.
 4. East-West-South Cooperation in Solving Global Environmental Problems, międzynarodowa konferencja organizowana przez National Commission for Development Education i SGH, "Poland in North-South Cooperation", Warszawa, 11-13 stycznia 1993 r.
 5. Propozycja sposobu uwzględnienia w programie uczelni ekonomicznych zagadnień ochrony środowiska, seminarium pt. "Ekologiczno-ekonomiczna edukacja studentów na rzecz ekorozwoju" organizowane przez Politechnikę Białostocką i SGH w Rajgrodzie w dniach 16-18 maja 1993 r.
 6. Założenia proeksportowej strategii rozwoju gospodarczego Polski do 2000 r., Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław, 3-4 maja 1993 r.
 7. Environmental Risk in the Opening and Transformation of the Economy. Case of Poland, First Nordic Conference on Transboundary Risk Management. How Can Scandinavia's Environmental Aid to Eastern Europe be Better Managed? Swedish Institute of International Affairs, Stockholm, Szwecja, 13-14 września 1993 r.
 8. Problemy prognozowania handlu zagranicznego Polski, referat na konferencję Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w dniu 10 grudnia 1993 r.
 9. Environmental Issues in the Teaching of Economics, referat na konferencję międzynarodową: Kształcenie specjalistów dla europejskiej współpracy na rzecz ochrony środowiska i ekorozwoju, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 9-12 grudnia 1993 r.
 10. Ecological Assistance to Poland, międzynarodowe seminarium naukowe Transformation and Integration. Regional Policy and Cooperation in the Baltic Sea Area", Centre for European Community Law & International Trade Law, Business School, Universiy of Umeå, Sweden, 10-14 lutego 1994 r.
 11. Europa Abkommen. Ratifizierung und Implementation in den Visegrad-Staaten. Polen, Die Europäische Union und die Visegrad-Staaten. Bilanz und Optionen der Assoziierungspolitik, Interdisziplinäre Tagung, Institut für Europäische Politik, Berlin, 17-19 März 1994.
 12. Nauczanie międzynarodowych stosunków gospodarczych w punkcie zwrotnym, Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna Katedr Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Powsin, 28-29 kwietnia 1994 r.
 13. Otwieranie gospodarki w okresie transformacji a środowisko, Konferencja Naukowa "Transformacja systemu gospodarczego w Polsce a środowisko", Wrocław 23-24 września 1994 r.
 14. Ocena realizacji polityki ekologicznej państwa w świetle Strategii dla Polski, udział w dyskusji na spotkaniu zorganizowanym przez Instytut Ekorozwoju, Warszawa, 21 października 1994, Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu, "Seria Stenogramy", luty 1995.
 15. Rola handlu zagranicznego w gospodarce w okresie transformacji systemowej, referat (opublikowany) na konferencję naukową pt. "Transformacja handlu zagranicznego w Polsce. Od monopolu i reglamentacji do wolnego handlu". Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,24-25 kwietnia 1996 r
 16. Global Environmental Interdependence in the Teaching of Economics; Case of the Warsaw School of Economics, referat na konferencję Social Sciences as Foundation of Sustainable Development, Warsaw, May 25, 1996
 17. Handel zagraniczny a środowisko, referat (publikowany) na Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju, Politechnika Białostocka, Białystok 14-16 listopada 1996 r.
 18. The Role of Foreign Trade in the Polish Economy in the Period of Transformation, Integration of Central and Eastern European Countries into the World Economy, Symposium organized by Institute of International Economics, Gerhard-Mercator-Universität Duisburg, Duisburg, 24-26 April 1997.
 19. Nauczanie międzynarodowych stosunków gospodarczych po rozpoczęciu przemian systemowych, referat na konferencję programowo-metodyczną pt. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i dyscypliny pokrewne w procesie dydaktycznym na Akademiach Ekonomicznych i na Wydziałach Ekonomicznych Uniwersytetów, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 12-13 maja 1997 r.
 20. Ujemny wpływ handlu zagranicznego na środowisko przyrodnicze (próba klasyfikacji), międzynarodowa konferencja "Trans 97, Wspólna Europa. Ekonomiczne dylematy transportu i ekologii, SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, 17-18 października 1997.
 21. Zagrożenia związane z globalizacją procesu gospodarowania i możliwości ich pokonania, referat na międzynarodową konferencją: pt. Perspektywy współpracy Polska-kraje bałtyckie w kontekście europejskich procesów integracyjnych, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 16- 17 grudnia 1999 r.
 22. Polska wobec globalizacji i regionalizacji gospodarki, The 58th Annual Meeting of the Polish Institute of Arts and Sciences of America, June 16-18, Kraków, Uniwersytet Jagielloński Poland, w sesji: Economics, Politics, Society in Contemporary Poland.
 23. Polska wobec procesu globalizacji i integracji, w: "Integracja i globalizacja gospodarki polskiej, Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej", Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 76-88.
 24. Globalizacja a integracja, konferencja Kolegium Gospodarki Światowej pt. Organizacje międzynarodowe wobec zagrożeń globalizacji, SGH, Warszawa 10 listopada 2000 r.
 25. Kierunki badań i działalności dydaktycznej w Kolegium Gospodarki Światowej SGH, referat na konferencji Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych pt. "Stosunki międzynarodowe jako przedmiot badań i nauczania w Polsce", Warszawa 4-5 grudnia 2000 r.
 26. Czy powinna powstać ekonomia globalna, w Handel międzynarodowy 2002, Stan i kierunki rozwoju, pod red. K. Budzowskiego i S. Wydymusa, Materiały z X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2002, s. 71-79.
 27. Common Problems and Their Solution for Environmental Protection in the CEE and NIS Region, Technology Foresight Summit 2003, UNIDO, Budapest 27-29 March 2003.
 28. Głos w dyskusji i podsumowanie obrad konferencji, w: "Miejsce Polski w gospodarce światowej, W 80. rocznicę urodzin profesora Józefa Sołdaczuka", Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2004, s. 167 i 173-175 .

5. Discussion Papers

 1. The Ecological Dimension of the Polish-EC Relations, Foreign Trade Research Institute, Discussion Paper, No. 30, Warsaw 1992.
 2. Eastern European Countries and the Global Problems, Foreign Trade Research Institute, Discussion Paper, No. 33, Warsaw 1992.
 3. International Aspects of the Polish Ecological Policy, Discussion Paper, No. 37, Warsaw 1992.
 4. Export Strategy of Poland in the Period of Association with the European Communities, Foreign Trade Research Institute Working Paper No:44, 1993
 5. Ekonomiczne, ekologiczne i społeczne uwarunkowania międzynarodowych porozumień w dziedzinie ochrony środowiska, SGH, Instytut Gospodarki Światowej, Prace i Materiały nr 166, marzec 1997.
 6. Dostosowanie polityki ochrony środowiska w Polsce do wymogów Unii Europejskiej, SGH, Instytut Gospodarki Światowej, Prace i Materiały nr 168, czerwiec 1997.

6. Inne

 1. The ecological dimesnsion of the Polish-EC Relations, "Polish Foreign Trade" 1992, December.
 2. Wywiad, "Gazeta SGH", 1993, nr 3.
 3. Collegium Bathoreanum, Opinie naukowców, "Lithuania" 1995, nr 1.
 4. Wywiad, Puls Biznesu 1997, nr 44, 19 czerwca 1997 r.
 5. Może więcej rynku?, Gazeta SGH, 1998, nr 95
 6. O kilku przymiotnikach, Gazeta SGH nr 115, 15 stycznia 2000 r.
 7. Refleksje na temat jakości, Gazeta SGH nr 118, 15 marca 2000
 8. Laudacja, Gazeta SGH 2002, nr 156, 10 kwietnia 2002 r.
 9. SGH - od święta do święta, Gazeta SGH 2002, nr 156, 10 kwietnia 2002 r.
 10. Statement of Merit, w: "Ronald W. Jones, Doctor honoris causa", The Warsaw School of Economics, Warszawa 2002,
 11. Twórca szkoły ekonomicznej, "Gazeta SGH" 2004, nr 191 z 28 kwietnia 2004 r.

7. Recenzje

 1. Recenzja książki: Maria J. Welfens, "Umweltprobleme und Umweltpolitik in Mittel- und Osteuropa. Ökologie und Systemwandel", "Ekonomia i Środowisko" 1994, nr 1.
 2. Opinia o pracy Sachsa i Wernera, "Gazeta Bankowa", 28 stycznia 1996 r.
 3. Recenzja książki: Anna Zielińska-Głębocka, Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, "Ekonomista" 1997, nr 4.